Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Naar overzicht van alle forums

Nieuws verzekeringsrecht en premierestitutie

 • M.E.E. Denker

  N.a.v. onderstaand artikel uit boek 7 van het nieuw verzekeringsrecht heb ik een 2-tal vragen.

  Vraag 1:

  Verzekerde heeft een doorlopende reisverzekering met premie-en contractvervaldatum 1-11-2006. Per 1-11-2006 krijgt hij de nota voor het volgend jaar. Over de periode 1-11-2005 tot 1-11-2006 is hij niet op vakantie geweest vanwege een drukke werkzaamheden. Komend jaar gaat hij ook niet,

  Hij wil daarom de verzekering alsnog beeindigen en doet een beroep op artikel art 7:937 sub 2. Kan dat en speelt de opzegtermijn van 1 maand voor de vervaldatum nog een rol?

  Vraag 2:

  Verzekerde heeft een kortlopende reisverzekering afgesloten maar hij besluit vooraf toch om niet te gaan. Kan hij de verzekering dan alsnog beeindigen met recht op premierestitutie? Speelt art. 7: 938 nog een rol?

  ===================================================

  Artikel 7: 938 Premierestitutie

  1. Behoudens het geval van opzet van de verzekeringnemer of de

  derde, bedoeld in artikel 928 lid 2 of lid 3 om de verzekeraar te misleiden is

  geen premie verschuldigd indien in het geheel geen risico is gelopen.

  Indien over een vol verzekeringsjaar geen risico is gelopen, is over dat

  jaar geen premie verschuldigd. De verzekeraar heeft recht op een billijke

  vergoeding van de te zijnen laste gekomen kosten.

  2. Gedurende één maand na afloop van een vol verzekeringsjaar waarin

  geen risico is gelopen, mag elke partij de overeenkomst met ingang van

  het nieuwe verzekeringsjaar opzeggen. Deze opzegging heeft geen

  rechtskracht, indien risico is gelopen tussen de aanvang van het nieuwe

  verzekeringsjaar en de opzegging.

  3. Is slechts risico gelopen over een kleiner aantal zaken of een kleinere

  hoeveelheid dan was verzekerd, dan zijn de leden 1 en 2 van toepassing

  voor zover geen risico is gelopen.

 • dik

  vraag 1:

  Verzekerde kan dan tot 1-12-2006 opzeggen per 1-11-2006. Op verzekerde rust de bewijslast dat de verzekeraar tussen 1-11-2005 en opzegdatum voor 1-12-2007 geen risico heeft gelopen. En verder:

  Art 937 lid 2 bestaat niet.

  welke periode van één maand voor de vervaldatum?

  Vraag 2:

  Niet beëindigen. Hij heeft wel recht op premierestitutie.

  Voor beide gevallen geldt: tenzij de polis een expliciet andere regeling kent. Het is regelend recht.

 • M.E.E. Denker

  vraag 1:

  Als reactie op uw antwoord:

  Ik bedoel 7:938 sub 2 en niet 937 sub 2 Foutje dus.

  U vraagt welke periode van 1 maand voor de vervaldatum.

  Ik bedoel 2 maanden:

  volgens artikel 7: 940 sub 1. Bij opzegging tegen het einde van een verzekeringsperiode teneinde verlenging van de overeenkomst te verhinderen, wordt een termijn van twee maanden in acht genomen.

  Vraag 2:

  Als reactie op uw antwoord:

  De verzekering is voor de ingangsdatum van de reis al ingegaan, de polis is al afgegeven. Er is zelfs al een bepaald risico gelopen. (vervangende auto indien de auto voor de aanvangsdatum van de reis niet meer tijdig gerepareerd kan worden)

  Op grond waarvan (van welk wetsartikel) heeft verzekerde recht op premierestitutie?

 • dik

  premierestitutie o.g.v. 938 lid 1 als de verzekeraar geheel geen risico heeft gelopen. Of dit hier zo is hangt af van de situatie.

  Natuurlijk geldt de 2-maandsperiode van 940 niet bij de doorlopende verzekering. Er moet eerst vaststaan dat de verzekeraar het gehele verzekeringsjaar geen risico heeft gelopen; dat blijkt pas achteraf. Daarom de afwijkende regeling van één maand na de vervaldatum.

 • M.E.E. Denker

  Verzekerde heeft een doorlopende reisverzekering met premie-en contractvervaldatum 1-11-2006. Per 1-11-2006 krijgt hij de nota voor het volgend jaar. Over de periode 1-11-2005 tot 1-11-2006 is hij niet op vakantie geweest vanwege een drukke werkzaamheden. Komend jaar gaat hij ook niet,

  Om nu even voldoende duidelijkheid over uw reactie over de doorlopende reisverzekering het volgende:

  Lees ik nu goed dat u schrijft dat:

  a) de doorlopende reisverzekering in dit geval beeindigd kan worden binnen 1 maand na 1-11-2006 (terwijl de nota al verstuurd is) en de premie dan over de periode 1-11-2006/1-11-2007 niet betaald hoeft te worden?

  Uiteraard voorzover verzekerde kan aantonen dat hij in de periode (1-11-2006/1-11-2007) kan aantonen dat hij niet op vakantie is geweest? Maar hoe zou verzekerde dat kunnen aantonen?

  b) En als hij dat kan aantonen, heeft hij dan zelfs ook nog recht op premierestitutie over de periode (1-11-2006/1-11-2007)

 • M.E.E. Denker

  Verzekerde heeft een kortlopende reisverzekering afgesloten maar hij besluit vooraf toch om niet te gaan. Kan hij de verzekering dan alsnog beeindigen met recht op premierestitutie?

  Ik lees dat verzekerde volgens u recht heeft op premierestitutie. Uiteraard mag de verzekeraar voor de opmaak van de polis en de beeindiging daarvan redelijke kosten in rekening brengen. Maar u schrijft ook dart de restitutie afhankelijk is van de situatie. Kunt u dan eens situaties aangeven wanneer dat recht niet bestaat.

 • dik

  1. Als polis expliciet anders bepaalt

  2. Als verzekeraar wel risico heeft gelopen: gecombineerde reis-/annuleringsverzekering gesloten op 1-10, afreisdatum 1 november, 10 oktober besluit verzekerde niet te gaan en deelt dat verzekeraar mee. Verzekeraar heeft tussen 1 en 10 oktober risico gelopen

 • dik

  a. ja. (Bewijs: hoe bewijst u dat uw TV gestolen is? Aan bewijs moet je geen overdreven eisen stellen. Werkgeversverklaring? Verklaring van de buren?)

  b. Als hij de premie 2006/2007 al betaald heeft, wat niet handig is: ja.

 • M.E.E. Denker

  Tot slot:

  Heeft verzekerde binnen 1 maand na 1-11-2006 ook nog recht op premierestitutie over de periode 1-11-2005/1-11-2006 als hij kan aantonen dat hij in die periode niet op vakantie is geweest?

 • dik

  ja